Betingelser

Betingelser

 

 

1§ - Betaling, depositum og manglende betaling.

Lejen betales forud til opgivne kontonummer. Lejen skal være på udlejers konto først bankdag hver måned med angivelse af pladsnummer. Ved manglende betaling efter 5 hverdage, sendes betalingspåmindelse til angivne e-mail adresse inkl. gebyr på 250 kroner. Er betalingen ikke modtaget efter 10 hverdage, har udlejer tilbageholdelsesret og objektet ses som overdraget til håndpant til sikkerhed for udlejers manglende leje. Lejers nøglebrik spærres. Sagen vil herefter overgå til inkasso eller foged.

Depositum tilbagebetales i sit fulde, dog fratrukket evt. ubetalt leje, samt omkostninger til oprydning, istandsættelse eller bortkommet nøglebrik.

 

2§ - Adgang

Lejer vil have adgang via sin personlige nøglebrik alle ugens 7 dage fra 07:00 til 19:00. Det er alene lejers ansvar at opbevare udleverede nøglebrik, samt sørge for aflåsning. Bortkommende nøglebrik faktureres med 500 kroner, eller fratrækkes depositum. Ved manglende korrekt aflåsning af dør eller port kan lejer blive gjort erstatningspligtig ved eventuelle skader.

 

3§ - Varsler

Udlejer har ret til med 2 måneders varsel til oplyste e-mail adresse at regulere lejen.

Udlejer har ret til med 3 dage varsel at skaffe sig adgang til opbevaringen, såfremt det kræves i forbindelse med renovering, sikkerhed eller anden udefrakommende hændelse.

Lejer kan opsige aftalen til næstkommende månedsskifte.

Udlejer kan opsige aftalen til udgangen af førstkommende måned.

 

4§ - Adfærd i og omkring opbevaringshallen

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr på området. Rygning og brug af åben ild er strengt forbudt og vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Alkohol og andre rusmidler er forbudt overalt på området.

Det er forbudt at fjerne eller flytte materiale fra området.

Al affald skal fjernes fra området straks. Ved efterladt affald eller effekter fjernes disse på lejers regning.

Udlejer er berettiget til at bortvise lejer eller dennes associerede fra området såfremt der opleves støjende, generende eller truende adfærd overfor udlejer, medarbejder eller andre på området.

 

5§ - Opbevaring og brug

Standplads på området må kun benyttes til opbevaring af egen ejendom. Der må ikke opbevares effekter fra 3. mand, eller foretages genudlejning. Det er forbudt at opbevare sprængfarlige effekter, brandbare effekter, flygtige gasser, brandbare eller sprængfarlige væsker, eller andre effekter der ved sin brug eller udslip kan skade bygning, effekter eller mennesker.

Det er kun tilladt lejer at opbevare tørt gods.

Det er forbudt at opbevare dyr eller andet levende biologisk materiale. Samt produkter, medicin, sundhedsfarlige effekter eller andet der ved dansk lov er forbudt. Genstande der indeholder væsker skal forsvarlig forsegles eller tømmes for væske. Såfremt lejers genstande forvolder skade på enten ejendom, bokse, standplads eller 3 mands effekter vil lejer være erstatningspligtig.

Lejer må ikke foretage ændringer på det lejede areal.

Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader der forvoldes af lejer, eller af andre som lejer giver adgang til området.

Udlejer sørger for vedligehold af fælles område, samt at ejendommen holdes frostfri.

 

6§ - Forsikring

Al opbevaring sker på lejers egen regning og risiko. Udlejer er på ingen måde ansvarlig for nogen tab på lejers ejendom som følge af tyveri, røveri, hærværk, brand, vandskade, stormskader, naturkatastrofer, krig, vandskade eller andre udefrakommende eller pludseligt opståede hændelser. Det er samtidig lejers ansvar at få styr på egne forsikringsbetingelser.

 

7§ - Lejers forpligtelser

Det er lejers forpligtelse til hver en tid at sørge for at udlejer har de korrekte kontaktoplysninger.

 

Lejer er forpligtet til at holde en kopi af lejekontrakten i det opbevarede objekt eller køretøj, og kan ved forespørgsel blive afkrævet at vise identifikation ved brug af området, der er tilsvarende de oplysninger der er angivet på lejekontrakten.

 

8§ - Andet

Udlejer gør opmærksom på at udlejning ikke sker på lejelovens vilkår. Alle tvister vil skulle afgøres ved retten i Esbjerg.

 

Boks i Bramming

Garanti for:

  • Sikkerhed
  • Rene og tørre bokse.
  • Indendørs aflæsningsareal

Åbningstider

Mandag:

07:00-19:00

Tirsdag:

07:00-19:00

Onsdag:

07:00-19:00

Torsdag:

07:00-19:00

Fredag:

07:00-19:00

Lørdag:

07:00-19:00

Søndag:

07:00-19:00

Kontakt

Adresse: Industrivej 51, 6740 Bramming

Email: boks@boksibramming.dk

Telefon: 24903330